මෙන්න මේ අපූරූ පරීක්ෂණයට සහභාගි වෙලා ඔයාගේ මතක ශක්තිය කොයි තරම් හොදද කියලා පරීක්ෂා කර ගන්න


ඔබට කොයි තරම් දියුණු මතක ශක්තියක් තියෙනවද? ඔන්න ඒ බව පරික්ෂා කර බලන්න පුලුවන් අපූරූ පරීක්ෂණයක් තමයි අපි අද අරගෙන ආවේ. පහතින් දක්වලා තියෙන පින්තූර වල ලෝක ප්‍රසිද්ධ ලාංඡන ඇතුලත් කරලා තියෙනවා. ඔබට කරන්න තියෙන්නේ ඔබේ මතකයෙන් මේ අතර තියෙන හරිම ලාංඡනය මොකක්ද කියලා තෝරන එකයි. අවසානයට පිළිතුරු ටිකත් සදහන් කරලා තියෙනවා.

2.  3.  4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

පිලිතුරු

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

What's Your Reaction?

අනවශ්‍යයි නේ අනවශ්‍යයි නේ
17
අනවශ්‍යයි නේ
මොන මගුලක්ද මොන මගුලක්ද
23
මොන මගුලක්ද
ලස්සනයි ලස්සනයි
35
ලස්සනයි
විකාරයි විකාරයි
26
විකාරයි
ඇඩෙනවා ඇඩෙනවා
25
ඇඩෙනවා
වටිනවා වටිනවා
192
වටිනවා

මෙන්න මේ අපූරූ පරීක්ෂණයට සහභාගි වෙලා ඔයාගේ මතක ශක්තිය කොයි තරම් හොදද කියලා පරීක්ෂා කර ගන්න

log in

Captcha!

reset password

Back to
log in
error: Content is protected !!